Special Issue on Vietnamese Language and Speech Processing (VLSP2021)

Ta Bao Thang, Dang Dinh Son, Le Dang Linh, Dang Xuan Vuong, Duong Quang Tien
Pham Viet Thanh, Le Duc Cuong, Dao Dang Huy, Luu Duc Thanh, Nguyen Duc Tan, Dang Trung Duc Anh, Nguyen Thi Thu Trang
Nguyen Le Minh, An Quoc Do, Viet Quoc Vu, Huyen Thuc Khanh Vo
Nguyen Quoc Bao, Le Ba Hoai, Nguyen Van Hoc, Dam Ba Quyen, Nguyen Thu Phuong
Nguyen Thi Ngoc Anh, Nguyen Tien Thanh, Le Dang Linh
Hung Van Dinh, Tuan Van Mai, Quyen Ba Dam, Bao Quoc Nguyen
Ha My Linh, Do Duy Dao, Nguyen Thi Minh Huyen, Ngo The Quyen, Doan Xuan Dung
Published: 2022-06-30